2021 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

2021 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

 

Yıl sonunda gelecek yıla hazırlık çalışmalarında kullanılacak defterler ve tasdik zamanlarının bir defa daha hatırlatılmasını gerekli görmekteyim. Özellikle de e-defter çıktıktan sonra bu hatırlatma daha da önemli hale gelmiştir.

Ymm ve SMMM odaları da bu konuya gereken önemi vererek açıklamalarda bulunmuşlardır. Biz bu çalışmamızda odaların açıklamalarını da göz önüne aldık.

 

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

 

A- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1) Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

 

2) Kolektif ve Komandit Şirketler

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

3) İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

 

İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

 

4) Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

 

Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter - Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulmaktadır.

 

5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:

Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir ve e defter olarak  elektronik ortamda tutulmaktadır.  İstenirse bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

Defter beyan sisteminde açılış ve kapanış  onayları GİB tarafından otomatik olarak yapılır. Bu defterler kağıt ortamında tutulduğu takdirde geçersizdir.

 

 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

 

1) ANONİM ŞİRKETLER

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Damga Vergisi Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Pay Defteri

g) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri kullanılmaya devam edilebilir.

 

 2) LİMİTED ŞİRKETLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri veya müdürler kurulu karar defteri

(Bu iki defter ayrı ayrı veya yerine tek bir defter tutulabilir.)

 

 

3) KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) Pay Defteri

 

 4) DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER:

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

 

5) DİĞER DEFTERLER:

(Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken defterler)

İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, Ambar defteri, Anonim Şirketler ve Damga Vergisi için SÜREKLİ mükellefiyetti olanlar DAMGA VERGİSİ DEFTERİ tutmak zorundadır.

 

 DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI:

 

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );

2. Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

5. Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Kooperatiflerin İlk kuruluşunda kullanmak zorunda oldukları defterlerinin tamamı ticaret sicilinde onaylatılacaktır.

6. Tasdik yenileme veya ara tasdik veya devam tasdiki., Ocak ayı içinde olur. Bu defterler yevmiye, defterikebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri(önce kapanış tasdiki yapılır), damga vergisi defteridir.

7.Kapanış tasdiki yaptırılacak defterler:

a.A.Ş. Yönetim kurulu karar defteri, Ocak ayı sonuna kadar

b.Yevmiye defteri, izleyen dönemin haziran ayı sonuna kadar

 

8. E-defter kullanılması halinde yevmiye ve defteri kebir dışındaki defterler notere tasdik ettirilir.

9. Tasdik esnasında notere ticaret sicil tasdiknamesi ibraz edilir. Değişiklik yoksa, eski ticaret sicil tasdiknameleri de geçerlidir.

 

            Mükelleflerin bu yazımızı da göz önünde tutarak defterlerini zamanında yazdırmaları ve tasdik ettirmeleri kanunen gereklidir.