7394 SAYILI KANUN VE YATIRIMLARA GETİRDİKLERİ

                                               Bursa, 15.Nisan.2022

 

7394 SAYILI KANUN VE YATIRIMLARA GETİRDİKLERİ

 

            Bugün, 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı resmi gazetede Sayılı Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve KDV kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ve bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 7394 sayılı kanun yayımlandı. Bu kanunun yatırımlarla ilgili bazı hükümlerini yazımızda açıklamaya çalışacağız.

  1. 7394 sayılı kanunun 11 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV kanununun geçici 37 inci maddesi değiştirilmiştir.  Bu maddede imalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili KDV istisnası düzenlenmiştir.

            Bu madde ile

            a.İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Maddenin hükmüne çok dikkat etmek gerekiyor. Belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, teşvik belgesi sahibi mükelleflere yapıldığı takdirde KDV den muaftır. Yani inşaatçılara, inşaat firması sahiplerine veya taşaronlara değil bizzat teşvik belgesi sahibi mükellefe yapılan teslimler söz konusudur.

 

b.Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

c.Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

d. Her zaman olduğu gibi bir yetki maddesi ile Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” Hükmü konularak 31.12.2025 yılına kadar geçerli olan geçici KDV istisnasını 3 yıla kadar yani 31.12.2028 yılına kadar uzatabilecektir.

 

  1. Yine aynı kanunun 12 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV kanununa geçici madde 42 eklenmiştir.  Bu madde ile egzoz gazı salınımını önleyen elektrikli araçların geliştirilmesi için yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen mühendislik hizmetlerinin KDV den muaf olacağı düzenlenmiştir.

 

 

 

“GEÇİCİ MADDE 42-

 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

 

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

 

  1. Bu madde ile de egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için
  2. Ar-ge faaliyeti sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşır araçlarını Türkiyede imal eden mükelleflere verilen
  3. Bu araçların geliştirilmesine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV den istisnadır.
  4. Teşvik belgesi konusu yatırım tamamlanmazsa zamanında alınmayan vergiler cezalı olarak alınacaktır.
  5. Zamanında alınmayan vergiler ve cezalarda zaman aşımı verginin tarhını veya ceza kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği  tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.
  6. Bu kapsamda yapılan hizmetlerden dolayı yüklenilen vergiler, hesaplanan vergilerden indirilir.
  7. İndirim yoluyla telafi edilemeyen istisna kapsamındaki vergiler mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

Her zamanki gibi  maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

                        Bana göre her iki düzenleme de çok gerekli olan düzenlemelerdir.