Akaryakıt lpg satışlarında fatura düzenleme süresi ve teminat

Akaryakıt - LPG teslimlerinde fatura düzenleme süresi ve teminatlar

02.Eylül.2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile aşağıda açıklayacağımız bazı değişiklikler yapılmış ve değişikliklerden fatura düzenlenmesini içeren tebliğin 4’üncü maddesi 01.01.2022 tarihinden itibaren, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinden yani 02.Eylül.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bir geçici madde ise 31.05.2022 tarihine kadar yapılacak işlemleri belirtmektedir. 
531 sayılı tebliğ madde 4 – (1) 213 sayılı Kanunun 231 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, ihrakiye teslimleri (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağ teslimleri) hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.
a) 5015 ve 5307 sayılı Kanun kapsamında bulunan (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi.
b) Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki teslimlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG alımından vazgeçmesi ya da söz konusu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi halinde, bu durumun ortaya çıktığı anda;
- Alıcının 213 sayılı Kanunun 232’nci maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu bulunanlar kapsamında olması halinde, alıcı tarafından satıcı adına fatura,
- Alıcının 213 sayılı Kanun uyarınca belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında olmaması halinde ise satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinde belirlenen asgari bilgileri içerecek şekilde gider pusulası, düzenlenecektir. 
Bu kapsamda düzenlenen belge üzerinde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili faturanın tarih ve numarasına da yer verilecektir.

02.Eylül.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeler:

A.5015 sayılı Kanun ile 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlara ilişkin teminat uygulaması 531 sayılı VUK tebliğinin 5’inci maddesinde açıklanmıştır. 
B.Özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükelleflerde teminat uygulaması aynı tebliğin 6. Incı maddesinde açıklanmıştır.
C.Teminat verme zamanı ve yeri 51 sayılı tebliğin 7’inci maddesinde açıklanmış olup bu teminatların söz konusu 7’inci maddeye uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Alınan teminat, kurumun ilgili vergi dairesine bir yazı ile bildirilir, teminat banka mektubu olarak verilmişse ilgili vergi dairesi tarafından teyidi yapılır. 
D.Tebliğde belirtilen teminatların biri veya birden fazlası birlikte verilebilir.
E.Mükellefin faaliyetine son vermesi, lisansların yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi halinde, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla alınan teminat iade edilir. 
F.Teslimin yapıldığı anda düzenlenme zorunluğu getirilen faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmesi durumunda, belge hiç düzenlenmemiş sayılır ve mükellef ve muhataplar hakkında 213 sayılı VUK hükümlerine göre ceza uygulanır. Bu cezalar özel usulsüzlük cezası veya yerine göre 10 kata kadar olabilir. 
G.Akaryakıt veya LPG ye yönelik faaliyetlerde kaçakçılık suçu olması halinde buna sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
H.Verilmesi gereken teminat tutarlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak azami hadler, teminatın verileceği yıla göre 213 sayılı VUK mükerrer 414’üncü maddesi kapsamında yapılan artırım sonrası tutarları ile dikkate alınır.
İ.Geçici madde ile tebliğin 5 inci maddesindeki lisans sahipleri ve mükellefler için ilk teminatın 2021 yılı hesap dönemine ait brüt satışları dikkate alınarak 31.05.2022 tarihine kadar verilecektir. 

Akaryakıt ve LPG bayilerinin 531 sayılı tebliği dikkatle uygulaması çok büyük önem kazanmıştır. Aksi takdirde cezaların da çok büyük olduğu tebliğde belirtilmiştir. 

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA