ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON DÜZELTMESİ YASASI

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON DÜZELTMESİ YASASI
Asgari ücret 423.000.000.-TL. brüt oldu. 01.Ocak.2004’ten itibaren 6 ay için,

a) 16 yaşından büyük işçiler için asgari ücret 423.000.000.-TL.

b) 16 yaşından küçük işçiler için asgari ücret 360.000.000.-TL.

olmuştur.

1- Enflasyon düzeltmesi yasası 30.12.2003 tarihinde 5024 sayılı kanun ile kabul edildi. Bu yasaya göre 01.01.2004’ten itibaren uygulanmak üzere;

a) Emtealar maliyet bedeli ile belirlenir. Ancak satış bedeli maliyet bedelinden %10 veya daha fazla düşükse emsal bedeli kullanılabilir.

b) Enflasyon düzeltmesi onaylanmıştır.

Bu konuda daha sonra detaylı bilgi ve tebliğler yayımlanacaktır. Daha önce bu konuda kısa ve basit bilgiler verilmişti. Firmaların bilgisayar programları için görüşmeler yapması gerekir.

c) Maliye bakanlığı 2004 yılı için yeni amortisman nisbetleri ilan edecektir. 2004’ten itibaren alınan iktisadi kıymetlere yeni oranlara göre amortisman tatbik edilecektir.

d) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.

Bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranının iki katıdır.

e) Kıst Amortisman: Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.

f) 213 Sayılı Vergi Usul kanununa eklenen 25 no.lu geçici madde ile 31.12.2003 tarihli bilançonun nasıl düzeltileceği açıklanmıştır.

g) Yatırım İndirimi uygulamasında 2004 yılından itibaren indirilemeyen yatırım indirimleri (TEFE) oranına göre endekslenecek ve ileriki yıllarda yatırım indiriminden yararlanılacaktır.

h) Enflasyon düzeltmesi uygulandığında yatırım indirimi de o yılın düzeltilmiş değerine göre hesaplanır. Düzeltilmiş değerler esas alınır. İzleyen dönemlerde enflasyon düzeltilmesi nedeniyle doğan farklar üzerinden yatırım indirimi hesaplanmaz.

i) Yıl içindeki inşaat ve onarma işlerinde enflasyon düzeltmesi yapılır ve müşterek genel giderler birbirine nisbeti esas alınarak dağıtılır.

j) Yatırım indirimi istisnasının %40 veya daha fazla nisbetlere göre stopaj yapıp yapmayacağını daha önce bildirmiş olan mükellefler, bu defa ilk geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek tercihlerini değiştirilebilirler.

k) V.U.K. 280. maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılarak enerji şirketlerinin sermaye kur farkları ile ilgili hüküm tatbikatı kaldırılmıştır.

l) V.U.K. 319. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup bundan böyle tesbit edilen nisbeti aşmamak şartıyle diledikleri nisbet üzerinden amortisman hesaplayamayacaklardır.

m) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesinin dördüncü fıkrasındaki maliyet artış fonu, beşinci fıkrasındaki altın maliyet bedeli farkı uygulaması kaldırılmıştır.

n) Gelir Vergisi Kanununun 41/8 maddesindeki yabancı kaynak gider kısıtlaması uygulaması kaldırılmıştır.

o) Gelir Vergisi Kanununun 57. maddesi son fıkrasındaki satılmak üzere yetiştirilen ağaçların yeniden değerleme uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

p) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 15/13 maddesindeki yabancı kaynak gider kısıtlaması uygulaması kaldırılmıştır.

r) Dileyen mükellefler 2004 ilk geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi hükümleri yerine eski hükümlere göre geçici vergi hesaplar ve bunu beyannamelerinde belirtirler.

s) Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme uygulaması yeni şekline göre uygulanmak üzere (01.01.2004) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

t) Kanunun diğer maddeleri 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

u) Maliye Bakanlığı enflasyon düzeltmesi konusunda yöntem tesbitine, düzeltmenin yapılıp yapılamayacağını belirlemeye, faiz oranı, düzeltme tarihi, endeks belirlemeye, parasal olan ve olmayan kıymetleri belirlemeye yetkilidir. Enflasyon düzeltmesinin yapılacağı usul, esas ve süreler için Maliye Bakanlığının detaylı tebliğ ve sirkülerlerini beklemeliyiz.

CEVDET AKÇAKOCA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR