Bağımsız Denetimde Kümi Standardı

                                                                       Bursa, 19.Ocak.2023

 

 

BAĞIMSIZ DENETİMDE  KÜMİ STANDARDI

 

            Dün, 16.Ocak.2023 Pazartesi gün ve 32075 mükerrer sayılı resmi gazete internetten bilgisayarıma düştü. Tam 475 sahifelik muhtelif düzenlemeler vardı. Öğlen olduğunda gözlerim kan çanağı gibi olmuş gazeteyi inceliyordum. Yeğenlerimden biri geldi de ben de kendime geldim. Bu yaşta bu kadarı da fazla diye düşündüm. Gelelim yazı konumuza.

 Gazetede yayımlanan düzenlemeleri tek tek belirtmek istemiyorum. En çok ilgimi çeken düzenleme KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ YAYIMLANMASI  başlıklı düzenleme idi. Bu düzenleme 20.12.2022 tarih ve …(01/13755) sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kararı ile gündeme alınmış, karar verilmiş ve mükerrer resmi gazetede yayımlanmıştır.

Karar, 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yani 16.Ocak.2023 de yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının erken uygulanması mümkündür.  

Bu ifadeden anlaşıldığına göre İşletmelerin hazırlanması için bir yıllık bir süre bırakılmıştır. Ancak, İsteyen işletmeler KUMİ (Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama standardını ) erken yani hemen uygulayabilirler.

KÜMİ standartları, TFRS veya BOBİ FRS uygulamayan işletmeler tarafından ve Türk Ticaret Kanununun (TTK) 64 ile 88 inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından zorunlu olarak uygulanacaktır.

Uygulama şartları:

         1.  Kümi standartları, Bağımsız Denetime tabi olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından aşağıdaki finansal tablolarda uygulanması zorunludur.  

  1. Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamı dışında, diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetime tabi olarak hazırlanan finansal tablolarda,
  2. Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşlarca talep edilen denetimden geçmiş veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan standartlara atıf yapılarak hazırlanması istenen finansal tablolarda uygulanır.

 

2. KGK, diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini de alarak, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablolar için değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve işlemlere yönelik olarak Kümi kararı ve eki KÜMİ FRS nin uygulanmasını zorunlu tutmaya yetkilidir. KGK tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar, kararın 4. Üncü maddesinin (1) fıkrasında ve yine yazımızın (1) fıkrası ve (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen küçük ve mikro işletmeler, bu karar ve eki KÜMİ FRS yi, eğer isterlerse TTK na uygun olarak hazırlayabilir ve uygulayabilirler.

3. Bu karar kapsamına giren gerçek ve tüzel kişi tacirler birinci fıkraya göre  hazırlayacakları finansal tabloları isterlerse TFRS veya BOBİ FRS ye uygun olarak hazırlayabilirler.

Yani isteyen işletme bir üst seviyedeki tabloları kullanabilecektir.

Küçük ve Mikro İşletme Nedir?

            Küçük İşletme :

            Aşağıdaki 3 ölçütten en az ikisine uyan gerçek ve tüzel kişiler küçük işletme olarak değerlendirilir.

  1. Aktif toplamı 3,5 milyon TL: ve üstü
  2. Yıllık net satış hasılatı 7 milyon TL. ve üstü
  3. Ortalama çalışan sayısı 10 ve üstü olan firmalar Küçük işletme sayılır, diğer bir ifade ile bu 3 ölçütün ikisine uyan firmalar küçük işletmedirler.

Mikro İşletme:

Küçük işletme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlayamayan gerçek ve tüzel kişi tacirler bu karar uyarınca mikro işletme olarak değerlendirilir.

Hangi finansal tablolar esas alınacaktır:

  1. Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı hesabında vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve vergi dairelerine sunulan finansal tablolar esas alınır.
  2. Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair karar uyarınca bağımsız denetim kapsamından çıkan gerçek ve tüzel kişi tacirler, KÜMİ kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını dikkate alacaktır.

 

Ortalama Çalışan Sayısının Hesaplanması :

Ortalama çalışan sayısının hesabında 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine dair karar esas olarak alınacaktır.

      Yazımızın başında belirttiğimiz gibi KÜMİ standartları 2023 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde kullanılacaktır.

      Hayırlı olsun diyorum.