Dahilde işleme izin belgeleri süresi uzatıldı

 

                                                                                  Bursa, 28.Şubat.2023

 

 

 

DAHİLDE İŞLEME BELGESİ SÜRELERİ UZATILDI.

 

28.Şubat.2023 tarih ve 32118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığının İhracat 2023/2 sayılı tebliği ile 2006/12 sayılı Dahilde işleme rejimi tebliğine 38 sayılı geçici madde eklenmiştir.

Madde yayımı tarihi olan 28.02.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

 “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 38- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılır.”

 

 

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNA BELGESİ SÜRELERİ UZATILDI.

Yine 28.02.2023 tarih ve 32118 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığının 2023/3 sayılı tebliği ile 6 no.lu geçici madde eklenmiş ve 28.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere  Vergi Resim Harç istisna belgesi süreleri uzatılmıştır.

 

 

 

 

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2023/3)

MADDE 1- 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vergi, resim, harç istisna belgeleri/belgesiz ihracat kredilerine ek süre uygulaması

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesinin/belgesiz ihracat kredisinin istisnadan yararlanma süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için Bakanlık, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen; fiziksel ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Bakanlığa müracaatları üzerine Bakanlık tarafından ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılır.

(2) Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini tevsik eden vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmalar 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa müracaatta bulunmaları ve birinci fıkrada düzenlenen diğer koşulları karşılamaları kaydıyla birinci fıkrada belirtilen ek süre imkânından faydalanabilir.”

 

 

            Her iki tebliği de özellikle yazımda aynen paylaştım.

            İhracatçı mükelleflerin ve ihracat kredisi kullanan firmaların her iki tebliğde yazılanları dikkatle okuyarak yararlanmak üzere ilgili mercilere müracaat etmesi çok önemlidir.

Tam da yerine denk gelen eski yazılarımdan birini de burada tekrar kelimesini değiştirmeden paylaşmak isterim.

MUHASEBE HİLELERİ VE ANILAR (6)

Bu haftaki anı konumuz, bizim de büyük hatamızı da içeriyor. Yeminli Mali Müşavirliğe ilk başladığımız zamanlar, ben Yeminli Mali Müşavirlik ve tam tasdikten başka bir çok işlemler de yapıyorum. Çünkü o zamanlar, özellikle ithalat, ihracat, yatırım, teşvik ve üretim konusunda bırakın komple yetişmiş bir Yeminli Mali Müşavirlik ekibini, bunların bir çoğunu bilecek insanlar bile azınlıkta idi. Bir elin parmaklarını geçmiyorduk. Bugün çok şükür, bol sayıda yetişmiş elemanlar var ve hizmetler eskisine göre çok daha iyi.

            O tarihlerde, bir çok firmada özellikle yatırım teşvik belgesi almak için fizibilite raporu hazırlayanlar, Ankara’da işleri takip edenler, ihracat fizibilite raporu hazırlayanlar, Ankara’da işlerini takip edenler, yine bu konularda firmada firma içinden veya dışından bu konuları takip edecek gerek bağımlı ve gerekse serbest çalışan bir çok kimseler bulunuyordu. Bugün de bu tip serbest çalışan elemanlar var ve eskiye göre hizmetlerini daha da iyi yapıyorlar. Tabii ihtisaslaşmak muhakkak ki daha faydalı.

            Firma, yine tekstil firması. İyi üretim ve iyi de ihracat yapıyor. Dahilde işleme izin belgesi ile hammadde getiriyor veya yurt içinden alıyor ve bunları ihraç ediyor. Rakam söylemeyeyim ama çok büyük ihracat yapıyor.

            Gerek yatırım teşvik ve gerekse dahilde işleme izin belgelerini dışarıdan serbest çalışan bir arkadaş hazırlıyor, takip ediyor. İşinde de gayet iyi bir insan. Ama bu tip işlerde firma ile yapılan anlaşmalarda, eğer işin takibini de içeren bir anlaşma yapılmamışsa, takip etmiyor. Yani sadece belge çıkarıyor. Sonraki işlemlerin takibi o zaman firma ve elemanlarına kalıyor.

            Yeminli Mali Müşavir olarak da benim yapacağım bir şey kalmıyor. Veya o zamanlar ben öyle düşünüyorum.

            2001 krizi oldu. Firmanın ihracatı durdu. Bu arada dahilde işleme belgeli getirttiği hammaddeleri de elinde kaldı. Deposunda bekliyor çok şükür! Çok şükür diyorum nedenini birazdan anlayacaksınız.

            Aradan 2 yıl geçmiş. Bir gün hem de bir Cumartesi günü firma sahibi beni aradı. Cevdet Abi, gel bir görüşelim dedi. Gittim ki kıyamet kopmuş, yani küçük bir kıyamet. Firmanın muhasebe müdürünün işine son verilmiş. Danışmanla ilişkiler kopma noktasına gelmiş.

            Sebep: Dahilde işleme izin belgesinin süresi geçmiş. İhracat tamamlanamamış ve o zamanki resmi makamlardan ihraç edilemeyen ve kapatılamayan bu belge ile ilgili olarak milyonlarca, milyarlarca lira ceza içeren bir yazı gelmiş.

            Meğer muhasebe müdürü ve içerideki danışman bu belgenin tamamlanamadığını biliyormuş. Ama ne belgeyi çıkaran ve piyasada çalışan arkadaşa, ne bana haber verilmemiş. Kendilerine göre nasıl olsa düzelir diye bekletiyorlarmış. Tabii ceza tehdidini içeren yazı gelince patrona haber verme zorunluluğu doğmuş ve patronun ilk tepkisi hemen onların işlerine son vermek olmuş.

            Neyse, aman zaman dedik. Aslında bu tip olaylarda devletin yaklaşımı gayet de iyidir. Bir çok süre uzatma kararları çıkar ama bu kararlar da kaçırılmış. Zaten, 2001 krizinde kim ne yapabileceğini de bilemiyor, herkes panik içinde.

            Yapılan tesbitlerde hammaddelerin depolarda bulunduğu görüldü, bu arada yeni bir uzatma kararı çıktı, tabii bu olaylar için bir de mahkemeye müracaat edildi, epeyce bir avukat parası da verildi, sonuçta süre belgenin orijinal süresi kadar uzatıldı ve firma da rahat rahat ihracat taahhüdünü tamamladı. Tam tabirle iflastan, piyasadan silinmekten kurtuldu.

            Firmanın patronu ile bizim çalışmamız daha da ileri gitti. Firmanın patronu, benden özellikle finansal okuryazarlık konusunda bilgi almak istediğini söyledi. Bir yıl süresince her Cumartesi firmaya giderek finansal okur yazarlık, bilanço okuma, basit bilanço analizi, alınan yatırım, ihracat ve dahilde işleme belgelerinin nasıl takip edileceği konusunda patrona (dikkat edin patrona-personele değil) ders verdim. İşletme faaliyetlerinin yakından takibi için ne gibi raporlar istenmesi gerektiğini anlattım.

            Bu arada firmada bu tip olayları takip edecek sistemler kuruldu. Patrona, her ay üretim, maliyet, verimlilik ile bilanço ve gelir tablosu veya satışlarla ilgili raporlar, yatırımla ilgili raporlar, dahilde işleme belgesi ile ilgili raporlar ve Basel kriterleri çerçevesinde firmanın kredibilitesi konusunda raporlar verilmeye başlandı.

            Firmanın ihracatı eskisinden daha iyi duruma geldi. Yatırımlar devam ediyor, firma uçuşa kalktı. Bu arada söz konusu işletmede ikinci nesil de yurt içi ve yurt dışında tahsilini tamamlayarak işin başına geldi.

            Sonuçta bir musibetten bin nasihat doğdu. Firma atağa kalktı. Ben de bu olaydan sonra özellikle iş yaptığım diğer firmalarda da raporlamanın ve takibin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım.

 

            Aman Dikkat.

 

                                                                                  Cevdet Akçakoca

                                                                                  Yeminli Mali Müşavir

                                                                                  Bağımsız Denetçi