Dahilde işleme rejimi I

Dahilde işleme rejimi (1)

Dahilde işleme rejimi   (1)

Bir zamanlar özellikle 500 milyar dolar ihracat hedefi ön planda iken ihracatın artması için devlet elinden geleni yapmakta, teşvikler vermekte, muhtelif ihracat usulleri geliştirmekte idi. Bunlardan biri de dahilde işleme rejimidir. (YANİ DIR ) 

Dahilde işleme rejimi tarifini 2007 yılındaki bir yazımdan aldım.  Sonra da muhtelif devlet sitelerinden aldığım soru ve cevapları yazıma ekledim.

Neden bunu yapıyorum dersiniz? Son zamanlarda gerek gümrüklerde ve gerekse vergi dairelerinde dahilde işleme rejimi, dahilde işlemeli KDV iadeleri ve gümrüklerdeki kapatma işlemleri ile ihracatçı birliklerindeki kapatma işlemlerinde tekrar problemler doğmaya, veya diğer bir tabirle her zaman var olan problemler çoğalmaya başlamıştır.

Bunları gördükçe devlet memurluğundan emekli bir arkadaşın cümlesi aklıma gelmekte ve aklımdan da çıkmamaktadır. Arkadaşım diyordu ki


DEVLET MEMURUNUN PARASI YOKTUR AMA ONURU VARDIR, YANLIŞLIKLA ONUN ONURU İLE OYNANDIĞINI ZANNEDERSE VEYA HİSSEDERSE SİZ BİR DAHA NE YAPSANIZ İFLAH OLMAZSINIZ.

Hoş şimdi devlet memurları özel sektör çalışanlarından daha fazla ücret de almaktadırlar ama neticede yetki onlarda olduğu için yanlarına yaklaşmak biraz cesaret istemektedir. Son zamanlarda doğan problemlerin büyük bir kısmının özellikle memurlar ve ihracatçıların elemanları arasındaki sürtüşmeler olduğunu düşünüyorum. Her iki gurubun da ülkenin menfaatleri açısından birbirine karşı daha tahammüllü olmaları gerekmektedir. Bir yanlış anlama sonuçta ülkenin ihracatını baltalamakta, sanayicinin ve ihracatçının ise şevkini kırmaktadır.

Devlet Memurları, tüccarlar, sanayiciler, ihracatçılar, bu ülke bizim. El birliği ile ülkeyi geliştirmek ve ülkeler liginde daha üst sıralara çıkarmak için çalışmak da bizlerin vazifesidir. Unutmayalım.

Dahilde işleme rejimi DİR (kısaca) nedir?

Dahilde işleme rejimi, dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sistemin nasıl işleyeceği daha önceki birçok yazılarımızda anlatılmıştı.

Kısaca bir daha açıklamak gerekirse; gerek iç ve gerekse dış piyasadan gümrük ve KDV vergilerinin ödenmeyerek ithal edilen ham maddelerden elde edilen mamullerin ihraç edilmesi esastır. Devlet; bir proje ile müracaat eden (ihracatçı imalatçıya) belli miktarda hammaddeyi gümrük vergisi ve KDV ödemeksizin hammadde ithal yetkisi vermektedir. Bu hammaddelerin belli süre içinde mamul hale getirilip ihracı şartı konulmuştur.

Kimler Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) alabilir?

Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalar dahilde işleme izin belgesi alabilir.

DİİB nasıl alınır?

a. Firmanın elektronik imzası olmalıdır.

b. Firma DIR otomasyon sisteminde tanımlanması için elektronik ortamda yetki başvurusu bir defaya mahsus yapılır.

c. Başvuru formu ve diğer ilgili belgeler (kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi) Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine teslim edilir.

d. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) başvuruları ise, elektronik ortamda, İhracat Genel Müdürlüğü bünyesindeki sektör dairelerine yapılmaktadır.

e. Dahilde İşleme İzni ise, Gümrük idareleri tarafından 2006/12 sayılı Tebliğin 14’üncü maddesinde belirtilen işlem ve işçilik için verilmektedir.  Firmaların, Dahilde işleme izni almak için 2006/12 sayılı Tebliğin Ek-1’inde belirtilen bilgi ve belgelerle Gümrük İdaresine, müracaat etmeleri gerekir.


SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI:

a. İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti

b. KKDF İstisnası

c. Vergi, Resim ve Harç İstisnası

d. Yurt İçi Alım Avantajları

e. Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması

f. Yurtiçinden Dünya  Piyasa  Fiyatlarından  Tarımsal  Hammadde Temini (Buğday, Mısır)

g. Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi  Olmama


DİR’İN UYGULAMADAKİ DETAYLARI

Öncelikle, müracaat sahibi firmalar tarafından dikkat edilmesi gereken;

•Dahilde İşleme İzni ile

•Dahilde İşleme İzin Belgesi arasında fark bulunduğudur.

Eşyanın; tamir edilmesi, boyanması, yenilenmesi, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması, bedelsiz ithalatı vb. işlemler için gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni (Dİİ) verilir. Dahilde İşleme İzni verilecek haller, mevzuatta sayılmıştır. Dahilde İşleme İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşası, komple tesis vb.) belge süresi, proje süresi kadar verilebilir. Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir.

Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

•Yukarıda sayılan işlemler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.

Bu husus, Ticaret Bakanlığı’nın konu üzerindeki yetki ve sorumluluk alanının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİR Rejiminde;

•Şartlı Muafiyet ve

•Geri Ödeme Sistemi

olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.