Deprem Bağışları ve Yıllık beyanname ilişkisi ( 1 )

                                                                                  Bursa, 28.Şubat.2023

 

 DEPREM BAĞIŞLARI VE YILLIK BEYANNAME İLİŞKİSİ (1)

 

Deprem bağışları ve denetimi ile yapılması gereken düzenlemeler konusunda bazı bilgilendirmeler içeren yazılar yazmıştık. Şu anda görüyoruz ki devlet de boş durmuyor, deprem, yardımlar ve alınacak tedbirler konusunda düzenlemeler son hızla devam ediyor.

            Bu yazımızın konusu gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan deprem bağışları ve bunların yıllık beyannamede gösterilmesi olacaktır.

            Bağış ve yardımları önce iki gurup halinde düşünebiliriz.

  1. İşletmenin karının %5 ine  kadar yapılabilecek bağış ve yardımlar
  2. Hiçbir sınıra bağlı olmamak üzere yapılabilecek bağış ve yardımlar

(Burada da sınır kurumun yıllık karının tamamıdır.)

 

Merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler için yapılan bağış ve yardımlar yukarıdaki iki guruptan hangisine girebilir? Yazımızda bunları açıklayacağız.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi (GV) Kanunun 89 uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddeleri hükmü  uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi (KV) kanunlarının bağış ve yardımları içeren maddelerinin ilgili kısımları şöyledir.

GVK  Madde 89-

GV matrahının tespitinde, GV beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar

10. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.

KV Kanunu Madde 10: Diğer indirimler

 (1)KV matrahının tespitinde; KV beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.1

e) Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.

(2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

Ayrıca :

  1. 3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı  koordinasyonunda  yürütülen yardım kampanyaları kapsamında,  Kahramanmaraş  ili merkezli olan depremler için AFAD Başkanlığınca yardım kampanyası başlatılmıştır.
  2. Yine,  GV ve KV  Kanunu  hükümleri  uyarınca, Türkiye  Kızılay  Derneğine  yapılan  nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.
  3. Bu kurumlara yapılan nakdi bağış ve yardımların ilan edilen hesaplara yapılması halinde indirimden yararlanılabilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterlidir.
  4. Ayni bağış ve yardımlar ise AFAD başkanlığı veya yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabilir.

D1. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir.

D2. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.