Hamiline yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula Katılma Yönetmeliği değişti.

Hamiline Yazılı Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Yönetmeliği Değişti

Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Yapılan değişiklik özet olarak:
1- Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını toplantıya katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlayarak genel kurul toplantısına katılabilecek.
2- Hazır bulunanlar listesine ilave olarak varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin MKK dan sağlanan pay sahipleri çizelgesi toplantıda hazır bulundurulacak ve yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirilen yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanacaktır.
Yapılan değişiklikleri daha detaylı olarak şu şekilde açıklayabiliriz.
 29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre A.Ş. Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Ve Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik’te tekrar bir değişiklik yapılmıştır.
Böylece 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yani artık ilan metninde Kanunun 428’inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri ilan edilmeyecektir.
Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesi,”
Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre.
“(1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.”
Yönetmeliğin muhtelif maddelerindeki temsil ve ilzama sözcükleri yerine temsil sözcüğü kullanılmıştır. Ayrıca yönetmeliğin 18. maddesinin 3 fıkrasına yapılan değişiklikle, genel kurula katılım için hisse senetleri veya pay senetlerinde  son gün olan değişikliklerin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmeden genel kurulun yapılmasına olanak sağlanmıştır.
 “(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.”
 Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü de eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.”
Aynı Yönetmeliğin EK-5 İç Yönerge Örneğinin 2’nci ve 16’ncı maddelerinde yer alan ibareler  “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu konudaki yazılarımıza ve detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi tebliği (cevdetakcakoca.com)
DİKKAT HAMİLİNE HİSSELER VE TERÖR BAĞLANTISI
(cevdetakcakoca.com)

08.06.2021