İhracat Hesabı nasıl kapatılır

Bursa, 13.Ekim.2022

 

 

İHRACAT HESABI NASIL KAPATILIR?

 

 

 1. İhracat hesabının nasıl kapatılacağı Merkez Bankasının ihracat genelgesi ile düzenlenmiştir.
 2. İhracat hesabının kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.
 3.  Aracı bankalar  ilgili ihracat bedellerinin yurda getirilip getirilmediğini izlemekle yükümlüdür
 4.  İhracatçıların ihracat bedellerini fiili ihraç tarihinden itibaren -kural olarak- 180 gün içinde yurda getirmesi gerekmektedir
 5.  Yurda getirilen bedel, aynı süreler içerisinde, ihracat bedeli kabul belgesine bağlanır
 6. . İhracat hesabının kapatılabilmesi için gümrük beyannamesi örneği ve bilgileri, ilgili İBKB’ler, satış faturası ile indirim ve mahsup konusu belgelerin aracı bankaya ibrazı zorunludur.
 7.  Eğer ihracat hesabı bu şekilde kapatılmazsa banka 5 iş günü içinde durumu vergi dairesine ihbar edecektir.
 8.  Vergi dairesi ihbardan itibaren 10 iş günü içerisinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir  İhtarnamede bu süre içerisinde ya hesabın kapatılması yahut mücbir sebep halinin belgelenmesi istenir. Bu aşamada hesabın kapatılmasını vergi dairesi yapar.
 9. 90 günlük ihtarname süresi yahut verilen ek süre sonunda yeniden ek süre almayan ve ihracat hesabını kapatmayanlar vergi dairesi tarafından savcılığa ihbar edilir.
 10. Savcılık idari para cezasını düzenler.
 11. İdari para cezasına karşı kabahatler kanununa göre cezanın iptali istemiyle, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza hakimliğine itiraz edilir.
 12. İdari para cezasının tebliği üzerine kanun yoluna başvurmadan önce peşin ödeme yapılarak cezanın dörtte üçü ödenebilir, sonrasında yine kanun yoluna başvurulabilir.
 13. Sulh ceza hakimleri genelde dinleme (duruşma) yapmamakta, dosya hakkında önce bilirkişi incelemesi yaptırıp tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanlarını aldıktan sonra dosya üzerinden karar vermektedir. Sulh ceza hakimliğinin vereceği karar aleyhe olursa 7 gün içinde “itiraz” yoluna gidilebilir. İtirazı inceleyecek merci, kararı veren sulh ceza hakimliğini numara olarak takip eden sulh ceza hakimliğidir. İtiraz üzerine son incelemeyi yapan mahkemenin vereceği karar, kesindir.

 

 • İhracat bedellerinin %40 ı getirilmek zorundadır.

 

 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile 18.04.2022 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ının İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

 

 1. Diğer taraftan Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.

 

Cevdet Akçakoca

Bağımsız Denetçi

Yeminli Mali Müşavir