İKİ ÖNEMLİ KONU VERGİ BARIŞI VE KDV İADESİ

Bursa, 11.09.2003 

İKİ ÖNEMLİ KONU VERGİ BARIŞI VE KDV İADESİ
Haklarında olumsuz rapor bulunan mükelleflerin iade talepleri özel esaslara göre yerine getirilir. Ancak, bu mükellefler rapor gereği tarh edilen vergi, ceza ve gecikme faizini;

 

a- Öderlerse

b- Toplamı kadar teminat gösterirlerse genel esaslara göre iade alabilirler veya 4 kat teminat uygulamasından % 200 veya % 100 teminat uygulamasına geçebilirler.

Olumsuz rapor bulunanlardan 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanma hakkı bulunanlar ise;

a- Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamını ödemeleri halinde “ödeme” şartı yerine getirilmiş sayılır ve iade talepleri buna göre yerine getirilir.

b- Veya hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın % 10’u kadar

ba- Banka teminat mektubu veya

bb- Devlet tahvili veya

bc- Hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde ödeme şartı yerine getirilmiş sayılıp iade talepleri karşılanır.

c- Teminat gösterilmesi halinde ayrıca “taksitlerin aksatılması durumunda diğer taksitlerin muaccel hale geleceğini ve kalan borcun tamamının teminatlarının paraya çevrilmesi yoluyla tahsil edileceğini kabul etmeleri ve bu hususa ilişkin noter vasıtasıyla düzenlenecek bir taahhütnameyi vergi dairesine vermeleri gerekir.

Bu şartlar yerine getirilmezse ihracat KDV iadesi alınamaz.

TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE YAPILAN

MAKİNE TECHİZAT TESLİMLERİ

18.06.2003 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 87 sayılı Katma Değer Vergisi genel tebliğine göre:

a) İstisna kapsamında mal satın almak isteyen teşvik belgeli alıcılar bağlı oldukları Vergi Dairesine müracaat edeceklerdir.

b) Vergi dairesinden Katma Değer Vergisi mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-techizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı alacaklardır.

c) Bu yazının noter onaylı veya YMM onaylı örnekleri gümrük idarelerine veya yurt içindeki satıcılara ibraz edilecektir.

d) Satıcılar, bu belge ibraz edilmeden ve 69 sayılı KDV genel tebliğindeki diğer şartlar yerine gelmeden istisna kapsamında teşvik belgeli mal satışını KDV.siz olarak yapamayacaktır.

Diğer şartlar nelerdir?

- Teşvik belgesi olması
- Teşvik belgesi eki makine-techizat listesinde ilgili makinenin KDV istisnasında gösterilmesi
- Satış veya ithal şerhinin belgeye konması
- Islak kaşeli ve imzalı belge suretlerinin satıcıya verilmesi
- Teşvik belgesi sahibinin KDV mükellefi olması

e) Satıcılar, kendilerine ibraz edilen Vergi Dairesi istisna belgesini V.U.K.’nun ibraz ve muhafaza hükümlerine göre saklayacaklardır.

CEVDET AKÇAKOCA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR