İnternet ortamında yayınlanan ilanların bildirilmesi

                                                                                              Bursa, 02.Haziran.2022

 

İNTERNET ORTAMINDA YAYINLANAN İLANLARIN BİLDİRİLMESİ

 

                31.Mayıs.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel tebliği , Vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

                Tebliğin özeti: İnternet ortamında, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin, satılması veya kiralanmasına  yönelik ilanların,  yayınlanmasına aracılık eden ve hizmet sağlayanlar, sosyal ağ ve yer sağlayıcılarına her ay gerçekleştirdikleri işlemlerin, verilen hizmetin sağlandığı internet adresinin, hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilerin ad/soyad, unvan ve TC, Vergi no, işyeri ve adres bilgilerini, her bir iş için satış ve tahsilat tutarı, tarihleri ve ödemeye ait banka bilgilerini  ve istenen diğer bilgileri, elektronik ortamda, ertesi ayın son günü 23,59 a kadar Gelir İdaresi Başkanlığına  bildireceklerdir.

                213 sayılı VUK 149 uncu ve mükerrer 257 inci maddesinde Maliye Bakanlığı,  bilgi vermesi gereken kamu ve gerçek kişilerini saymış, bunların vermesi gereken bilgilerin neler olduğunu,  bilgi verme usullerini, sürelerini,   nereye verileceği konusunu da düzenlemiş, ayrıca elektronik ortamda ticaretin uygulama esas ve usullerini de belirlemeye yetkili kılınmıştır.

                Bakanlık bilgilerin verilmesi için BTRANS sisteminin kullanılmasını şart koşmuştur.

                Yasadaki düzenlemeler esas alınarak tebliğ  düzenlemesi şöyledir.        

 

 (1) Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda bu Tebliğle getirilen yöntemle Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

            (2) Birinci fıkrada sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması halinde de bilgi vermek zorundadırlar.

 

(3) İnternet sağlayıcılarına ilan verenler, verilen ilanla ilgili olarak Başkanlığa bildirilecek bilgileri internet sağlayıcılarına vermek zorundadır. İlandaki satılacak malın mülkiyeti bir başkasına aitse bu bilgiler de verilmek zorundadır.

‘(4) Bilgi vermek zorunda olanlar bildirimde bulunmayan ilan verenlere ilişkin bilgileri de Başkanlığa bildirecektir.

            Sürekli bilgi verme zorunda olanlar, bu bilgilere ait veri format ve standardı Başkanlık tarafından duyurulacak BTRANS sisteminden alacak ve bu sistem üzerinden de istenen bilgiler bildirilecektir.

            Bilgi verme her ay yapılacaktır.

            Aylık bilgiler, ertesi ayın son günü saat 23,59 a kadar bildirilecektir.

            Bilgiler, format ve standartlarında yapılacak değişiklikler de BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.

Sorumluluk ve ceza uygulaması

  1. İlgililer verdikleri bilgilerin doğruluğundan.
  2. Bilgilerin ilan verenler tarafından kendilerine bildirilmesi için gerekli koşulları yerine getirmekten.

(3) Bilgi sağlayanlar bilgilerin doğruluğu ve formata uygunluğundan da sorumludur.

 (4) Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

(5) Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.

(6) Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

 

Bildirim yükümlülüğündekiler önce BTRANS başvurularını tamamlayacaklardır.

Bundan sonra yayınlanan ilanlarda istenen bilgiler Başkanlığa bildirilir.

Başkanlık, sürelerle ve bilgi verme dönemleri, bilgiler ve diğer konularda uygulamaya ilişkin hususları tesbit etmeye yetkilidir.

İlk bildirim Haziran 2022 ayına ait olup ertesi ay sonuna kadar Başkanlığa yapılır. 31.7.2022 Pazar gününe rastladığından 01.08.2022 tarihinde bildirim yapılabilir. 

Tebliğden anladığımıza göre ilk bildirim 31.05. 2022 tarihinde yayında olan ilanları da kapsayacaktır.

 

                                                                                                                             Cevdet Akçakoca

                                                                                                                             Yeminli Mali Müşavir

                                                                                                                             Bağımsız Denetçi

                                                                                                                            

 

.