İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması geliyor

Bursa, 7.Nisan.2022

 

 

 

 

 

İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI GELİYOR

 

            Birkaç gün önce, 41 sayılı KDV genel tebliğ taslağı internete düştü. Gelir İdaresi Başkanlığı bu taslak hakkında mükellef ve uygulayıcıların görüşünü bekliyor, ama bugün yarın yayınlanır diye düşünüyorum.

            Söz konusu tebliğ taslağı, benim yıllar önce KALAŞNİKOF TEBLİĞİ diye bahsettiğim KDV tebliğlerinin nihayet tamamlanması demektir. Bu tebliğde kdv konusunda bir takım örnekler verilmekte, ayrıca isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması , demir çelik ürünleri teslimi ve tevkifat uygulaması, imalatçılar tarafından yapılan mal ihracatında ihracat bedeline göre  iade,  perakende teslimin tanımı, konutta kdv uygulaması gibi konular detaylı olarak işlenmiştir.

            Her bir konu birkaç yazı yazılmasını gerektiren kapsamdadır. Biz bu yazımızda sadece isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasını ele alacağız. Tebliğ taslağındaki tam tevkifat uygulaması kısmı aşağıdaki gibidir.

 

“2.1.2.5. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

 

Tam tevkifat uygulaması için

  1. Mükellef ile satıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılır, bu sözleşme bir yıl süreli olur.
  2. Sözleşme KDV genel tebliğinin  kısmi tevkifat uygulaması ile ilgili (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) bölümlerinde belirtilen işlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki diğer teslimlere ait işlemler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın,

 hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereğini kapsamaktadır.

  1. Bir yıllık süreden sonra sözleşme aynı süreyle yenilenmelidir.  Bir yıllık süre bitmeden sözleşme ve uygulamadan vazgeçilemez.
  2. Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini, işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine verirler.
  3.  Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.
  4. Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında sözleşme düzenlemediği satıcılar ile olan işlemlerinde, genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
  5. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda beyan edilir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanır.
  6. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapar. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna yapılır.
  7. İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranır.
  8.  Bu uygulama kapsamında işlemi bulunanlar düzeltme işlemleri bakımından Tebliğin (I/C-2.1.4.), tevkifata tabi tutulan verginin iadesi bakımından Tebliğin (I/C-2.1.5.), bildirim ve müteselsil sorumluluk bakımından Tebliğin (I/C-2.1.6.) bölümlerindeki açıklamalara tabidir.”

Bu tebliğdeki en önemli konulardan birisi de iade işlemlerinde beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV nin ödenmiş olması şartıdır.  Vergi dairesi iadesi istenen KDV nin ödenmiş olduğunu aramak zorundadır, eğer KDV ödenmemişse iade yapılmaz.

            Sevgili okurlar, bu tebliğin ilerideki sonucu olarak şunu görüyorum. Kısmi tevkifat uygulamaları ileride tam tevkifat uygulamasına dönebilecektir.