ŞİRKET SERMAYELERİ İLE İLGİLİ TTK TASLAĞI

                                                                                                                              Bursa, 8 Mayıs 2024

 

ŞİRKET SERMAYELERİ İLE İLGİLİ TTK TASLAĞI

 

                Bir müddettir, TTK nda değişiklik tasarısı internette dolaşmaktadır. Bu taslağın bizleri ilgilendiren maddelerini ele almak istedim. Önce taslağın şirket sermayeleri ile ilgili maddesini aşağıya almak istiyorum.

MADDE 16- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- (1) Sermayeleri en az sermaye tutarının altında olan anonim

ve limited şirketler, 31/12/2026 tarihine kadar sermayelerini 332 ve 580 inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltirler, aksi halde infisah etmiş sayılırlar. Çıkarılmış sermayesi en az 250.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini anılan tarihe kadar 500.000 Türk Lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar.

(2) Sermayenin 332 ve 580 inci maddelerde öngörülen tutarlara yükseltilmesi için

yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların

çoğunluğu ile alınır ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki defa

uzatabilir."

                Bu madde ile ilgili olarak             daha önce yapılan değişiklikle şirket sermayeleri ne olacak onu yazalım.

  1. Anonim şirketlerde en az sermaye 50.000 TL. idi, 250.000 TL. ya yükseltilmişti.  Kayıtlı sermaye sisteminde ise halka açık olmayan A.Ş. lerde 100.000 TL. olan başlangıç sermayesi 500.000 TL. ya çıkarılmıştır.       
  2. Limited şirketlerde   en az sermaye 10.000 TL. dan 50.000 TL. ya yükseltilmiştir.

 

                Bu sermaye tutarları 01/01/2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak şirketler için geçerlidir.                      Yani şirketlerdeki yeni sermaye tutarları 1/1/2024 tarihinden sonra kurulan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanmak üzere geçerli olacaktır.

  1. Eski şirketler için ise:

01.01.2024 tarihinden önce ticaret siciline tescil edilmiş olan ve sermayeleri yeni düzenlemedeki en az sermaye tutarının altında kalan şirketler için yeni düzenleme gerekli olmuştur.

Sermayeleri yeni en az sermaye tutarının altında kalan anonim ve limited şirketlerin, 31/12/2026 tarihine kadar sermayelerini bu düzenlemeye uygun hale getireceklerdir.

  1. Sermayeleri bu maddeye uygun hale getirilemeyen şirketler ise infisah etmiş sayılacak ve Kanunda öngörülen tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicili kaydı silinecektir.
  2. Kayıtlı sermaye sistemine dahil halka açık şirketler de bu düzenlemeye uygun hale getirilecektir. Kayıtlı sermaye sisteminde, bu şirketlerde intibak hususunda belirsizliklerin ve mağduriyetlerin yaşanmaması için düzenlemede ek bir tedbir getirilmiştir.

Örneğin, başlangıç sermayesi 300.000 Türk Lirası, çıkarılmış sermayesi ise

1.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olan bir şirket, başlangıç sermayesi 500.000 Türk Lirasından az olduğu için infisah durumuyla karşılaşmayacak, bu ve benzeri durumda bulunan şirketler intibakı sağlamadıkları takdirde çıkarılmış sermayeleri 250.000 Türk Lirası ve üzerinde olduğu müddetçe kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Çıkarılmış sermayenin, 250.000 Türk Lirasının altında olması halinde ise bu şirketler de infisah etmiş sayılıp tasfiye edilecektir.

F. Taslak, A.Ş. ve LTD. Şirketlerin yeni düzenlemeye uymalarını daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamaları için ek tedbirler getirmiştir.

Düzenlemeyle, anonim ve limited şirketlerin genel kurullarda nisap engeliyle karşılaşmamaları ve imtiyazlı pay sahiplerinin Kanun hükmüne uyum sağlanması amacıyla yapılacak sermaye artırımını imtiyazlarını kullanarak engellememeleri amaçlanmıştır. Nisabın aranmadığı ve aleyhe imtiyazın kullanılmadığı kararların Kanunda öngörülen yeni sermaye tutarına intibak amacıyla alınacak kararla sınırlı olacaktır.

  1. Taslakta yapılan yeni bir düzenleme ile Ticaret Bakanlığına birinci fıkrada öngörülen üç yıllık süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatma yetkisi verilmektedir.

 

Bu şekildeki düzenlemelerin geç kalmadan zamanında yapılması ülkemiz ve şirketler açısından iyi olacaktır.

Düzenlemelerin zamanında yapılmasını ve yayınlanmasını tavsiye ediyorum.

Cevdet Akçakoca

Yeminli Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

 

Not: 1.Enflasyon düzeltmesi konulu yazım için

Bir çok destek yazısı aldım. İnşallah bu konuda

Ülke lehine düzenlemeler yapılır.

2. Hayat hikayemde ülke içinden yapak aldığımızı

Yazmıştım. Bu uygulama 35 sene önceki çalıştığım

Şirkette idi. Gece ve gündüz, Ağrı ve Kars dahil bir çok şehirden

Yapak satmak için beni arıyorlar. Maalesef şimdi bu uygulamayı

Yapan şirket yok. Bu konu da ilgililerce ele alınmalıdır.

3. Çok enteresan, yine yıllar önce soyadım olan Akçakocadan

Dolayı beni bir yetkili ile akraba sanıp gece yarıları o insana

Ulaşmak için arıyorlardı. Enteresan

4. Bir hastane macerası başlıklı yazım sebebiyle

İl Sağlık Müdürümüz aradı, kendisine teşekkür ediyorum.