Varlık barışı süresi bitiyor ( 2 )

VARLIK BARIŞI SÜRESİ BİTİYOR ( 2)

 

Varlık barışı konusundaki önceki yazımızdaki açıklamalara devam edelim.

 

(7) Vergi dairelerine beyan halinde %3 oranında vergi hesaplanır ve ertesi ay sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve altıncı fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

(8) Bildirim ve beyan edilen varlıklar için amortisman uygulanamaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

(9) En önemli madde ise bu maddedir.

a.Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

b.Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmaz.

c. Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılır.

d. Ancak,  Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi durumunda, bu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılır.

(10) Bildirilen varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiyeye getirilmemesi, banka ya da aracı kurumlardaki bir hesaba yatırılmaması veya hesaplanan vergilerin süresinde ödenmemesi ve diğer şartların yerine getirilmemesi hallerinde dokuzuncu fıkra hükmünden yararlanılamaz. Vergi ödenmemişse gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilir. Tahsil edilmiş olan vergiler red ve iade edilmez.

(11) Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamaz.

(12) Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(13) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik hükmü, yani nakdi sermaye artırımında hesaplanacak faiz indirimi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır.

 

Varlık barışı ile ilgili yaptığımız açıklamalarda görüldüğü gibi, 31.Mart.2023 tarihine kadar varlık barışından yararlanıldığı takdirde %3 gibi bir vergi ile ve hatta bu verginin geri alınabilmesi imkanı ile hiç vergi ödememe imkanı da vardır.

 Daha önceki aflar ve varlık barışlarından farklı olarak yazımızda gösterilen 9 no.lu madde vergi incelemesi yapılmayacağı konusunu, tamamen mükellef lehine düzenlemiş olduğunu görmekteyiz.

            Sonuç olarak mükelleflerin varlık barışından faydalanmasını tavsiye etmekteyiz.