Varlık barışına derhal müracaat edin

VARLIK BARIŞINA DERHAL MÜRACAAT EDİN

 

            Önceki yazılarımızda “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki “ 7256 no.lu kanunun yayımlandığı ve bu kanundan nasıl yararlanılacağı konusunda açıklamalar yapılmıştı.         

            Aynı kanunun 21. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 93 no.lu geçici madde eklenerek VARLIK BARIŞI düzenlemesi yapılmıştır.

            Söz konusu varlık barışı, aşağıda açıklayacağımız şekilde yurtdışı ve yurt içi varlıkları kapsamaktadır.

            Özellikle yurtdışında varlığı bulunanlara, bir çok yazımda bahsettiğim  VERGİ CENNETLERİ YASASINI HATIRLATMAK İSTERİM. Türkiye Cumhuriyeti olarak vergi cennetleri yasasını yıllardır uygulamıyoruz. Ama dünya ve ülkemiz, vergi konularında yerinde durmayarak devamlı şekilde yeni anlaşma ve düzenlemeler yapmaktadır.

            En son haber aldığıma göre 54 ülke ve 17 off shore ülke karşılıklı vergisel  bilgi alışverişi veya paylaşımı konusunda anlaşmış olup seneye İsviçre de bu anlaşmayı uygulayacaktır. Yurt dışında olduğu düşünülen 160 ila 200 milyar dolar arası varlık, kesinlikle tesbit edilebilecek, vergi ve ceza ile ülkeye getirilmek zorunda olacaktır. Başta bu sebeple şimdiki varlık barışından faydalanılmalıdır.

             7256 sayılı  kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı GVK na eklenen geçici 93 üncü maddeye göre :

 1. Yurtdışı varlıklar:

 2. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

 3. bu maddedeki hükümler çerçevesinde,

 4. 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler,

 5. söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

 

 1. Bu varlıklar, yurt dışı banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Defter kayıtlarından düşülen, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaz, varlık barışından faydalanılır.

 2. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmişse, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışından yararlanılır.

 3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

 4. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

 5. Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

 6. Bu hükümden faydalanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Yukarıdaki düzenlemelerden görüldüğü üzere getirilen yurtdışı varlıklarla ilgili herhangi bir inceleme yapılmayacaktır.

Yurtdışı varlık  bildirimden sonra üç  (3) ay içinde getirilir, mükellefin hesabına kaydedilir ve hemen çekilebilir, kullanılabilir.

Yine bu varlıklarla ilgili olarak herhangi bir ispat edici evrak vesaire istenmeyecektir.

Yurt dışı varlıklarla ilgili varlık barışından yararlanmak için illa vergi mükellefi veya şirketi olması gerekmez. Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan kişiler de yurtdışındaki varlıkları ile ilgili vergi barışından yararlanabilir.

 1. Yurt içi varlıklar:

 2. Gv-KV mükelleflerince sahip olunan ve

 

 

 1. Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar,

 2. 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilirse,

 3. Bildirilen bu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir.

 4. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde, dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

 5. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

                       

            Hem yurt dışı ve hem de yurt için varlık barışı için ortak hükümler de aşağıdaki gibidir.

C-Yurt Dışı ve Yurt İçi Varlıklar İçin Ortak Hükümler:

 

1.) Varlık barışından herhangi bir vergi alınmayacaktır.

2) Getirilen ve deftere kaydedilen varlıkların satışından zarar doğarsa bu zararlar kabul edilmeyecektir.

3) Varlık barışı sebebiyle herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.

4) Cumhurbaşkanı, varlık barışı süresini bitişten itibaren altışar aylık olmak üzere bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

5) Varlık barışı konusundaki esaslar ve düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.