Vergi Yasalarını Anlama Tekniği 2

 

VERGİ YASALARINI ANLAMA TEKNİĞİ (II)

 

            Yazımıza kaldığımız yerden devam ederek sürpriz sonuca gelelim isterseniz.

 

MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerine sırasıyla aşağıdaki parantez içi hükümler eklenmiştir.

“(Şu kadar ki özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)

 

“(Şu kadar ki binek otomobillerine ilişkin giderlerin en fazla %70’i ve kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.)”

 

MADDE 52 – (1) Bu Kanunun;

………………………….

d) 13 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

…………………………….

h) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

            Yasa bilindiği gibi 7.Aralık.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlandı. Hemen az bir süre sonra da yeniden değerleme oranı yayımlandı ve bu maddelerde geçen 115.000 TL. ve 135.000 TL. olan ve toplamda 250.000 TL. amortismana tabi binek otomobilleri tutarı 140.000 ve 160.000 TL. olmak üzere toplam 300.000 Liraya çıkarıldı ve 1/1/2020  tarihinden itibaren uygulanacak dendi.

 

            Bu tutarlar tam bir kavram kargaşasına veya diğer bir deyişle meslektaşlar arasında kafa karışıklığına sebep oldu.

 

            Yukarıda kanunun 13 ve 14. Üncü maddelerini aynen aldım ama özellikle, her iki maddede de bulunan tek satırlık bir ibareyi siyah karakterde, yatık ve altı çizili olarak belirttim.

 

            İşte, bizim yasa yapıcıların kanun yapma  tekniği burada gizlidir. Bu maddeleri okurken birden fazla ve çok dikkatle okumadığınız takdirde bu maddenin ne demek istediğini atlarsınız.  Sonra da benim tabirimle cezaya basarsınız.

 

            Tebliğ de Şubat ayının bu gününe kadar çıkmadığına göre kesinlikle hata yaparsınız. Çıkan tebliğin de yasaya aykırı olduğunu iddia edersiniz ve dava konusu yaptığınızda da kaybedersiniz.

 

            Yasanın her iki maddesindeki altını çizdiğim ibareyi bir daha aşağıya alalım ve yorumlayalım.

 

Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır.)

 

Yasaya eklenen bu ibare, yasanın sonundaki yürürlük maddesinin içinde olması gereken bir ibare. Ama kanun koyucu bu ibareyi maddenin içine koyarak yürürlük tarihini belirlemiş.

 

Bu şu demektir.

 

İş bu yasanın yayımlandığı tarihte geçerli olan 115.000 ve 135.000 liralık tutarlar ve toplamda 250.000 liralık binek otomobili kayıt gider kısıtlaması ve amortisman ayırma gider kısıtlaması 07.Aralık.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Siz, SMMM veya uygulayıcı olarak bu maddeyi bu şekilde anlamazsanız, basit bir tuzağa yakalanmış olursunuz. Yaptığınız binek otomobili sabit kıymet kayıtları ve ayrılan amortismanlar, yanlış olur. Sonra nasıl düzeltirim diye düşünür durursunuz.

 

TEKRAR EDELİM, ÜLKEMİZDE VERGİ  KANUNU YAPMA VE YAPILAN VERGİ KANUNLARINI ANLAMA TEKNİĞİ BÖYLEDİR.

 

İnşallah bundan sonra kanunlar hakikaten açık, şeffaf ve anlaşılabilir olarak yapılır veya tebliğler zamanında çıkar.