Vergii ve sosyal güvenlikte 7256 sayılı kanunla 2020 yılı yapılandırması

                                                                                  Bursa, 25.Kasım.2020

Vergi ve Sosyal Güvenlikte 7256 sayılı kanunla 2020 yılı yapılandırması

            Vergi kanunları ve sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler yapan 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yasa ile kesinleşmiş borçlar yapılandırılacak ve varlık barışı yapılacaktır.

 1. Yapılandırılacak borçları sayalım.

 2. Maliye ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, muhtelif bakanlıklara ödenecek borçlar için 31.12.2020 tarihine kadar müracaat edilecek ve ilk taksit ocak 2021 de olmak üzere birer ay atlamalı 6-9-12 veya 18 taksitte veya tamamı 31.Ocak.2021 de peşin ödenebilecektir.

 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için 31.12.2020 tarihine kadar müracaat edilecek ve ilk taksit Şubat 2021 de birer ay atlamalı olarak vergiler gibi 6-9-12-18 takside kadar veya tamamı 28.Şubat 2021 de peşin ödenebilecektir.

 4. Ticaret ve sanayi odaları, borsaları ve Tobb aidat borçları, esnaf ve sanatkarların odalara olan borçları ve bu odaların TESK e olan borçları, SMMM ve YMM. Lerin aidat borçları ile odaların Türmob’a olan borçları ,Avukatların baroya borçları, ihracatçıların ihracatçı birliklerine olan aidat borçları 31.Ocak.2021 tarihine kadar müracaat etmek kaydiyle, ilk taksit Şubat 2021 de olmak üzere, aylık ödenecek en çok 6 taksitte veya tamamı 28.Şubat.2021 de peşin ödenebilecektir.

 5. Sanayi Bakanlığından organize sanayi bölgelerine, sanayi sitelerine verilen kredi borçları, il özel idare ve belediyelerin, belediye şirketlerinin, belediye şirketlerininin %50 den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin kira alacakları ve hasılat payları, kalkınma ajanslarının özel idare, belediye ve sanayi odalarından alacakları, TSE nin alacakları 31.Ocak.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri şartiyle ilk taksit Şubat 2021 de ödenmek üzere ve birer ay atlamalı 6-9-12-18 takside kadar taksitlerleveya 28.Şubat.2021 de peşin ödenebilecektir.

 6. Vakıflar Genel müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları 31.Ocak.2021 de müracaat şartiyle, en fazla 12 ay içinde eşit taksitler halinde, kanuni faiziyle birlikte ödenmek üzere taksitlendirilebilir veya 17.Şubat.2021 de peşin olarak ödenebilir.

 7. Yurt dışı varlıklar, 30.06.2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirim esas alınarak bildirimden sonra 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecektir veya 30.06.2021 tarihine kadar yurt dışındaki kredinin kapatılmasında kullanılabilecektir.

 8. Yurt içi varlıklar 30.Haziran 2021 tarihine kadar vergi dairesine beyan ve yasal defterlere kayıt edilebilecektir.
   

 9. Yapılandırmada 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlar esas alınacaktır.

 10. Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılması

 11. Gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacaktır.

 12. Vergi aslına bağlı vergi ziyaı gibi cezaların tamamı silinecektir.

 13. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 si silinecektir.

 14. Bazı idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar ödenecektir.Ödenmemiş alacak fer’i alacak ise Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak tutar ödenecektir.

 15. Motorlu taşıtlar vergisi borcu faizleri yerine Yİ-ÜFE oranına göre yeniden hesaplama yapılır.

 16. Vadesi gelip ödenmemiş gümrük vergi faizleri yerine Yİ-ÜFE ye göre hesaplanacak tutar ödenecektir. İdari para cezaları ise silinecektir.

 17. Belediyelerin su ve atıksu bedellerinin yapılandırılmasında da Yİ-ÜFE ye göre bulunacak tutarlar esas alınacak diğer gecikme zammı, faizi gibi fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir.

 18. SGK borçlarının ve idari para cezalarının yerine Yİ-ÜFE esası ile ödenmesi esastır.

 19. SGK borcu aslı ödenmişse fer’ilerinin %40 ının bu kanuna göre ödenmesi şartiyle kalan %60 ının tahsilinden vazgeçilir.

ORTAK HÜKÜMLER:

 1. Yasa hükümlerinden yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvurulmalıdır.

 2. Maliye, hazine, Ticaret bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler veyikoblar için ilk taksit 31.12.2021 tarihine kadar, sgk de ise 28.02.2021 tarihine kadar ödenmelidir.

 3. Hesaplanan tutarların tamamı ilk taksit süresi içinde peşin ödenirse katsayı uygulanmaz ve Yİ-ÜFE ye göre hasaplanan tutanın %90 ının tahsilinden vazgeçilir.

 4. İdari para cezalarından %25 indirim yapılır.

 5. Yapılandırılan tutar sadece fer’i alacak ise hesaplanan tutardan %50 indirim yapılır.

 6. Hesaplanan tutarlar ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenirse katsayı uygulanmaz ve YÜFE ye göre hesaplanan tutardan %50 indirim yapılır.

 7. Yine bu sürede ödenen Trafik para cezaları ve idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.

SONUÇ:

Tam bu yazı yazılırken, yapılandırma yasası ile ilgili (1) no.lu  tebliğin yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiği haberi geldi. Yasa hakkında daha fazla yazmak yerine bütün okurlarıma, yasa ve tebliğini okuyup veya muhasebe ve finansman servislerince incelenip ondan sonra ve de gecikmeden yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

                                                                                  Cevdet Akçakoca

                                                                                  Yeminli Mali Müşavir

                                                                                  Bağımsız Denetçi