YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İNŞAAT KDV İADESİ VE İSTİSNASI (2022) (I)

                                                                       Bursa, 9.Haziran.2022

 

YATIRIM TEŞVİK BELGELİ İNŞAAT KDV İADESİ VE İSTİSNASI (2022) (I)

 

            Önce her zamanki gibi şikayetimizi belirtiyoruz. Okurlarım kusura bakmasın. Yağmur gibi yağan kararlar, devamlı yapılan düzenlemeler ve bizim gibi takip edenlerin beyin nöronlarını yakma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Ama bir yandan da hakikaten bu düzenlemeler gerekli ve kim ne derse desin, daha iyiye giden mükellefin lehine uygulamalar da, işte bunları anlayıp uygulayacak insanlar bu uygulamalara yetişemiyor.

            Bu yazımızda değişiklikleri ele alarak ilgili kısımlarda bizim yorumumuzu da sunmaya çalışacağız.

            15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7394 sayılı kanunun 11 inci maddesi ile 3065 sayılı KDV kanununda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

MADDE 11- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

 Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir.

Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

 Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir.

İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Kanunun; c) 10 uncu, 11 inci ve 36 ncı maddeleri yayımı tarihini izleyen ay başında, (YANİ 01.MAYIS.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR)….(yazımıza alınmayan kısımlar yürürlük maddesinde belirtilen tarihlerde ) diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Kanunun 37. İnci maddesinin bu şekilde değiştirilmesi ile yatırım teşvik belgeli yatırımlarda katma değer vergisindeki iade için asgari tutar kaldırılmış ve teşvik belgeli yatırımların belge kapsamındaki inşaat işleri için mal ve hizmet teslimleri 31.12.2025 tarihine kadar istisna kapsamına alınmıştır. Yani siz teşvik belgeli yatırımcı olarak yatırım için aldığınız mal ve hizmetlere KDV ödemeyeceksiniz.

            Bu uygulama 01.Mayıs.2022 tarihinden sonraki yapılan teslim ve hizmetler için geçerlidir. Yani 01.Mayıs.2022 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için alınan faturalarda Katma Değer Vergisi olmayacaktır.

            İndirim ve iade  uygulaması 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 32. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde olacaktır.

 

            Kanunda yapılan bu değişiklikler tabii ki bir takım duraksamalara sebep olmaktadır. Bu sebeple KDV genel tebliğinde bir değişiklik yapılarak açıklamalar getirilmiştir.

            42 seri no.lu KDV genel Uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kanunda yapılan değişiklikler için daha fazla açıklanmalar getirilmiştir.

 

42 sayılı  Tebliğin ilgili kısımları:

 

MADDE 4- Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümünün başlığı değiştirilerek aynı bölümden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri ile ilgili kanundaki tarif, ceza hükümleri, yürürlük süresi açıklanmıştır.

3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanunla değişik geçici 37 nci maddesinde, “İmalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükmün yürürlük tarihi 1/5/2022 olarak düzenlenmiştir.

İstisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yazımızın diğer bölümlerinde açıklanmıştır.