Yatırım teşvik sisteminde ertelenmiş vergi varlıkları

                                                                                  Bursa, 05.Temmuz.2023

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARININ AÇIKLANMASI

 

            Kamu Gözetimi Kurumu yatırım teşvik sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergi varlıklarının açıklanması hakkında bir karar yayınlamıştır.

Yayımlanan bu karara göre yapılacak çalışma ve açıklamalar, “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Yayınlanan Kararın amacı, finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun olarak sunulmasını temin etmektir.

 Hangi kuruluşlar bu karara uyacaklardır bir bakalım.

  1. Yatırım teşvik sisteminden faydalanan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar
  2. Zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS uygulayan büyük işletmeler bu kararı uygulayacaklardır.
  3. Bu kuruluşlar yatırım teşvik sistemi kapsamındaki indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulamasından doğan ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin ilave bilgileri finansal tablolarda bu karara göre açıklayacaklardır.

Kararda geçen işletmeler ve tanımlar hangileridir?

  1. Büyük işletme: Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardının güncellenmiş BOBİ FRS  2021 sunumu kurul kararının 5 inci maddesine göre tanımlanan büyük işletmelerdir.
  2. Kamu yararının ilgilendiren kuruluşlar:

Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlardır.

3. Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumudur.

4. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kurum tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartlardır.

5.         Yatırım Teşvik Sistemi:  Bakanlar Kurulunun 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı uyarınca; sayılan ve işletmelere sağlanan teşvik ve yardımlardır.

Yatırım teşvik sistemine göre ertelenmiş vergiler ve açıklamalar nelerdir?

a. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile zorunlu ya da isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan büyük işletmeler

b. Ara dönem ve yıllık finansal tablolarına ilişkin dipnotlarında TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nun 122, 125 ve 129’uncu paragrafları ile TMS 12 Gelir Vergileri’nin 81 ve 82’nci paragraflarında açıklanması zorunlu tutulan bilgilere ilâve olarak Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında ortaya çıkan ertelenmiş vergilere ilişkin aşağıdaki hususları da  açıklayacaklardır:

         Yatırım teşviklerinden kaynaklanan vergi avantajının cari dönem vergisine tekabül eden kısmı.

         Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarının

         --kullanılması beklenen dönem(ler).

         --dönemler itibarıyla yıl bazında geri kazanılması beklenen kısımları.

         -- finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan önemli muhakeme ile önemli varsayımlar.

         --finansal tablolara alınmasında kullanılan kilit varsayımlardaki değişikliklerin, ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliğine olan etkileri ve bu etkilere ilişkin açıklamalar.

         --Yatırım teşviklerinden doğan ertelenmiş vergi varlıklarında kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri yapılarak açıklanır.

            Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu açıklamalar, “Yatırım Teşvik Sistemi Kapsamında Elde Edilen Vergi Avantajları” başlığı altında ayrı bir şekilde sunulur.

Bu Karar, 1/1/2023 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Dolayısıyla 2023 yılı bağımsız denetim çalışmalarında ve raporlarında yazımızda açıklanan bu konuların da dikkate alınması gerekmektedir.

                                                                                  Cevdet Akçakoca

                                                                                  Bağımsız denetçi

                                                                                  Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2