Yatırım teşviklerinde Ağustos 2020 değişiklikleri

                                                                                              Bursa, 24.Ağustos.2020

 

 

YATIRIM TEŞVİKLERİNDE AĞUSTOS 2020 DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

            21.Ağustos.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

            2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan değişiklikleri kararı ele alarak ve zaman zaman da yorumlarda bulunarak yazımızda açıklamaya çalışacağız.

 


 MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüğe

konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

            Yapılan bu değişiklik hemen yürürlüğe girecek değişikliklerden olup bu değişiklikle kamuoyunda çok konuşulan ALTINA DAYALI ENTEGRE MADENCİLİK YATIRIMLARI teşvik edilmeyecek yatırımlar arasına alınmıştır. Yapılan bu değişiklik doğru mudur yoksa yanlış mıdır üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu olduğunu zannediyorum.

MADDE 2- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kaldırılan bu fıkra et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımları kapsamında yatırımcıların yurtdışından yapacağı ithalatı düzenleyen bir fıkra idi ve kaldırılarak bu yatırımcıların ithalattan kar etmesi önlenmiştir. Bence, kaldırılması  doğru bir düzenlemedir.

 

 

MADDE 3- Aynı Kararın 11 inci maddesinin;

  1. Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve (u) bentleri” ibaresi “bendi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu değişiklikle hayvancılık konusundaki yatırımlarda faiz desteği kaldırılmıştır.

 

  1. Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon Türk Lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Maddenin eski şeklini hatırlayalım.

 Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

            Yapılan bu  değişiklikle faiz ve kar payı desteği        AR-GE ve çevre yatırımlarında en az birmilyonsekizyüzbin (1.800.000) TL. olacak şekilde değiştirilmiştir.

 

  1. Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmaz.”

            17 inci maddenin 1-n fıkrası aşağıdaki gibi olup yüksek teknolojili sanayi sınıfında üretim yapacak yatırımları kapsamaktadır.

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

            Yapılan değişiklikle kullanılmış makine ve teçhizat yatırımları ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmayacak, ancak yüksek teknolojili yatırımlar için kullanılmış makine ve teçhizat yatırımlarında faiz veya kar payı desteği verilecektir.

MADDE 4- Aynı Kararın 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

            Söz konusu 12 inci madde teşvik belgelerine sigorta primi işveren desteğini düzenlemekte olup yapılan bu değişiklikle, gerek bölgesel teşvik uygulamaları ve gerekse büyük ölçekli yatırımlar ve de stratejik yatırımlarda, azami sigorta primi destek oranı teşvik tebliğinin 15 inci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen oranların yarısı kadar  artırılmaktadır.

            Tabloyu hatırlatalım.

            4) Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.

Bölgesel teşvik uygulamaları - Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin
Sabit Yatırım Tutarına Oranı  (%)

1

10

2

15

3

20

4

25

5

35

 

5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz.

                        15 inci maddenin 1 ve 3. Fıkralarını da aşağıya alalım.

Vergi indirimi
MADDE 15 – (1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

 

 (3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

                        Yapılan bu değişiklik ve düzenleme ile yukarıda verdiğimiz ilk tablodaki sigorta primi işveren desteğinin sabit yatırım tutarına oranı, bölgelere göre  ikinci tablodaki oranların yarısı  kadar artarak uygulanacaktır. Yani kısacası devlet, yatırım yapılabilmesi için sigorta primi destek oranlarını da artırmaktadır. Aynı artırım stratejik yatırımlar için de geçerlidir.

MADDE 5- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (c), (i) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi bendi eklenmiştir.

 

            Daha önce öncelikli yatırım konuları arasında yer alan özel sektör demiryolu yatırımları, asgari 50.000 m2. Fuar yatırımları ile 5.000-10.000 baş süt ve et hayvancılık yatırımları öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır. Eğitim yatırımlarındaki 20 milyon liralık sınır kaldırılarak ğ fıkrasındaki tüm eğitim yatırımları öncelikli yatırım konuları içine alınmıştır.

            Ayrıca aşağıdaki değiştirilen maddelerle öncelikli yatırım konularında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.”

“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”

“z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımlan.”

 

            Bu kararla yapılan bir önemli değişiklik de alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımların yeniden düzenlenmesidir. Bu düzenleme 01.Ocak.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yapılan düzenleme aşağıdaki şekildedir.

MADDE 6- Aynı Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi ”Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

18 inci madde a bendinin sonuna eklenen cümle :

 

“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

 

18 inci madde üçüncü fıkranın sonuna eklenen cümle

 

“Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

 

            18 inci maddenin cazibe merkezleri kapsamında diye başlayan 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 18 inci maddeye 5 inci fıkra olarak aşağıdaki ekleme yapılmıştır.

 

 

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”

 

           

MADDE 7- Aynı Kararın 24 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu madde yatırım süresi ve tamamlama vizesi konularını düzenleyen maddedir.

 

“(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.”

“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”

MADDE 8- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci tikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 Bu madde diğer desteklerden yararlanma konusunu düzenlemektedir. Yatırımcıların en fazla dikkat etmesi gereken bir düzenleme olup yatırımcıların birden fazla kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacağı bir daha vurgulanmıştır.  Yine yapılan düzenleme ile belli şartlarda destek unsurlarından yararlanmış ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de bir imkan (olanak) tanınmıştır.

 

“(l) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

 

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan”, 1/1/2017 ile 3l/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek” ibaresi, (b) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi eklenmiştir.

 

            Bu madde 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli bir maddedir.  Birinci fıkradaki süre cümlesi kaldırılmış ve a ve b bentlerine eklenmiştir.  Böylece 2021 ve 2022 yıllarına ait yeni bir düzenleme yapılmaksızın geçici 8 inci maddedeki teşvik tedbirleri uygulanabilecek hale gelmiştir.

            Geçici 8 inci maddedeki gerçekleştirilecek imalat sanayiine yönelik (US97 Kodu 15-37) yatırım harcamalarının

            a)1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bina inşaat harcamalarında KDV iadesi

            b)1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

           

           

 

MADDE 10-Aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “!O numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri” ibaresi “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11- Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale (Bozcaada ve
Gökçeada İlçeleri Hariç)

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elâzığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkâri

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

     

Şırnak

         

Van

         

Bozcaada ve Gökçeada
İlçeleri

 

 

MADDE 13- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK  SEKTÖRLER VE BÖLGELER  İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5 ‘te” ibaresi “dipnot 4 ‘te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu tabloyu yazımızda vermiyoruz. Sözkonusu karar ve eklerine bakılmasını tavsiye ediyoruz

 

 

 

MADDE 14- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 Bu tablo için de söz konusu karar ve eklerine bakılmasını tavsiye ediyoruz.

Yatırım ve tablolarla ilgili bir önemli düzenleme de dip notlarda yapılmış olup dipnotları aynen aşağıya alıyoruz.

 

DİP NOTLAR:
1- İstanbul İli hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.

3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
4- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
– 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
– 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
5- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.
6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 7//2/2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil).
ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)
10-Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde
gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.
11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
12- İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.
MADDE 15-Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ
BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin;
a) 1/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir.

“1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımlan hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fuktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden,  münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).”
“8- Tütün ürünleri imalatı.”

b) I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (1O) numaralı sıralar eklenmiştir.

“3-l S milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.”
“9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar.
10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.”

c) II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Kara yolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilmez.”
“6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.”

MADDE 16- Aynı Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı
tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-6  4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

31

B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Va onlarının İmalatı

359

B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

 

 

MADDE 17- Aynı Karara aşağıdaki tablo eklenmiştir.

 

“EK-7 ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER

 

Ankara

Çamlıdere,Bala,Haymana,

 

Adana

 Yumurtalık,İmamoğlu,Karataş, Karaisalı,Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli

 

Afyonkarahisar

Kızılören, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa,Hocalar,Çobanlar,

 

Aksaray

Ortaköy, Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören,Güzelyurt,Gülağaç,

 

Amasya

Göynücek,Hamamözü

 

Antalya

Gündoğmuş

 

Aydın

Kuyucak, Germencik, Karacasu, Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, İncirliova, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu

 

Balıkesir

Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı, Havran, Kepsut, İvrindi, Balya,

 

Bartın

Kurucaşile

 

Bilecik

Gölpazarı, İnhisar, Yenipazar

 

Bolu

Yeniçağa, Mudurnu, Göynük,Seben,Kıbrısçık, Dörtdivan

 

Burdur

Kemer, Ağlasun,Cavdır,Çeltikçi,Yeşilova, Altınyayla

 

Bursa

Harmancık, Keles, Büyükorhan

 

Çanakkale

Bayramiç, Yenice

 

 

 

Çankırı

Bayramören,

 

Çorum

Mecitözü, Bayat,Laçin, , Ortaköy,Boğazkale, Uğurludağ

 

Denizli

Babadağ, Kale, Beyağaç,Baklan,Güney, Çameli

 

Düzce

Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca

 

Edirne

Enez, İpsala, Meriç, Lalapaşa

 

Elazığ

Kovancılar, Karakoçan, Alacakaya,Maden, Palu, Baskil, Sivrice,Arıcak

 

Erzincan

Otlukbeli, Tercan, Çayırlı

 

Erzurum

Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy,Tekman, Karaçoban,Karayazı

 

Eskişehir

Alpu, Günyüzü, Han

 

Gaziantep

Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban, Yavuzeli

 

Hatay

Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü

 

İsparta

Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost, Sütçüler

 

İzmir

Bayındır, Beydağ, Kiraz

 

Karabük

Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflanı

 

Karaman

Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı

 

Kastamonu

Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Doğanyurt

 

Kayseri

İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bünyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Akkışla

 

Kırıkkale

Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Çelebi

 

Kırklareli

Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz

 

Kırşehir

Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent,

 

Kilis

Musabeyli, Polateli

 
   

Konya

Kulu, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Hüyük, Ahırlı, Kadınhanı, Yunak,

 
 

 Doğanhisar, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik,Derbent

 
 

 Halkapınar.  Emirgazi

 

Kütahya

Domaniç, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Dumlupınar,

 
 

Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa

 

Malatya

Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Doğanyol,

 
 

Arguvan, Kuluncak, Kale, Pütürge

 

Manisa

Saruhanlı, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Selendi

 

Mersin

Aydıncık, Mut, Gülnar

 

Muğla

Seydikemer

 

Nevşehir

Derinkuyu, Acıgöl

 
   

Niğde

Altunhisar, Çiftlik

 
   

Osmaniye

Sumbas

 

Rize

Hemşin, Güneysu, İyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Çamlıhemşin

 

Sakarya

Kaynarca, Ferizli, Karapürçek, Taraklı,

 

Samsun

Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık

 

Sinop

Dikmen

 

Sivas

Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Hafik, Yıldızeli, Koyulhisar

 

Trabzon

Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazarı, Dernekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat, Düzköy

 

Uşak

Banaz, Karahalli, Sivaslı

 

Yozgat

Aydıncık

 

Zonguldak

Kilimli, Gökçebey

 

 

MADDE 18- Bu Kararın;
a) 6 ncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen beşinci fıkra 1/1/2021 tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 12 nci ve 17 nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde,
ç) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun kendisi 1/1/2021 tarihinde, aynı tabloya ait ” Dipnotlar” ise yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

 

MADDE 19- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

            Yatırım teşvik tebliğindeki değişiklikleri bu yazımızla bir nebze olsun açıklamaya çalıştık, hayırlı olmasını dilerim.

 

 

                                                                                                          Cevdet Akçakoca

                                                                                                          Yeminli Mali Müşavir                                                                                                            Bağımsız Denetçi